7 sugárról röviden

Alice A. Bailey: A sugarakról

                                                                           Részletek

a Lucis Trust kiadványaiból

Kézirat formájában

 A Hétsugár iskola tanulói számára

 © http://www.lucistrust.org

 2007

Magyarul elérhető Ariadne Gaia Alapítvány

www. ariadnegaia.hu  © AGA, ford. SzerTan – email:ariadnegaia@gmail.com

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Mik is a sugarak?

A sugarak nem mások, mint bizonyos erők, bizonyos energiák nevei. A hangsúly

azonban itt az egy-egy erő által megnyilvánított minőségre kerül és nem az általa

létrehozott forma-aspektusra.

Amikor sugár-energiáról beszélünk, valójában egy bizonyos nagy Élet (Entitás)

akarat-és szándék aspektusát vizsgáljuk, akinek a „Sugár Ura” nevet adjuk... Az

szándéka, akarata, célja, vagy elméje meghatározott kivetítése sugárzást vagy energia

folyamot indít be a Földön, amely – minőségétől és fajtájától függően – hatást

gyakorol az élet minden megnyilvánulásban lévő formájára a Föld hatósugarán belül.

A Sugarak Urai a Planetáris Logosz akaratát megvalósító teremt és fenntartó

energiákat hoznak létre, és együttműködnek ezzel a Logos-szal legfőbb céljának

meghatározásában és kifejezésre juttatásában. Sugárzásuk ciklikusan nyilvánul meg,

majd ciklikusan visszahúzódik. Amint erőiket a három világba kisugározzák,

változást, zavart, fejlődést és kibontakozást eredményeznek, megteremtik a szükséges

új formákat, majd azokat energiával töltik fel. Ezeken a formákon keresztül fejezi ki

önmagát a közvetlen isteni szándék. A sugarak a tudatosságnak mind a minőségét

mind a fogékonyságát fejlesztik.

Amikor viszont a sugarak visszahúzódnak, azaz „visszakerülnek saját helyükre”,

meghalnak a formák, intézmények, és a „szervez szerveződések”(hogy egy furcsa

kifejezést használjak). A sugarak ezért ciklikusan ismétlődő szétesést, rombolást,

megszűnést eredményeznek annak érdekében, hogy tér nyílhasson az új formák és az

új élet-megnyilvánulás számára, amelyet majd a bejöv új sugár fog létrehozni.

A történelem során a hét sugár, miután ciklikus a megjelenése, folyamatosan

felbukkant, majd eltűnt a megnyilvánulásból, de mindegyik maga mögött hagyta

lenyomatát az emberiségen, ezért az igazi történelmi visszatekintés kulcsát a hét sugár

jelenti. Egy ilyen típusú történelmi visszatekintés azonban még várat magára.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden okkult munka az energiával foglalkozik,

energia egységekkel, formában testet öltött energiával, energia-folyamokkal.

hatékonnyá.

A sugarak tanulmányozása révén gyakorlati módszert kapunk ahhoz, hogy megértsük

önmagunkat – mint lélekkel bíró entitást -, ugyanakkor azonban bölcsebben

megérthetjük embertársainkat is. Ha például, tanulmányaink során, megállapíthatjuk,

hogy lélek-sugarunk az akarat és erő sugarán van, de a személyiségünket uraló sugár

az odaadás, devoció sugara, jobban megítélhetjük lehetőségeinket, képességeinket és

korlátainkat, jobban meg tudjuk határozni szolgálatunk útját, „tartozik és követel”

oldalunkat, saját valódi értékünket és erősségünket. Ha e mellett a tudás mellett azt is

felismerjük – megfelel analízis során – hogy a fizikai test elsősorban a lélek

sugárnak engedelmeskedik, míg az érzelmi test a személyiség sugár hatása alatt áll,

önmagunkat jobban meg tudjuk ítélni.

Az okkult tanítványoknak fokozott mértékben az energia fogalmaiban kell

gondolkodniuk. Ezoterikus értelemben ezek az energiák „impulzív hatással,

magnetikus vonzással és fókuszált tevékenységgel” rendelkeznek. Ezeknek a

kisugárzásoknak, mint tudjuk, hét f minőségéről, vagy aspektusáról beszélünk. Ezek

hozzák inkarnációba az embert, illetve vonják vissza a testet-öltésből. Minden sugár

egyfajta minőséget, tulajdonságot testesít meg, ez határozza meg a létrehozandó

forma természetét, a forma által – adott időben és adott inkarnációban – kifejezett élet

minőséget, az élet-ciklus hosszát, és a három forma-aspektus megjelenését, vagy

eltűnését. A sugarak tanításának sokkal mélyebb értelme van, semmit azt manapság

megérthetnénk. Az Isteni Megnyilvánulás hét szintje, azaz Naprendszerünk hét f síkja nem más, minta kozmikus szint legalsóbb síkja. A hét sugár pedig – melyről annyi mindent hallunk,

és amelyet oly sok titok fed – nem más, mint egy kozmikus sugár (2-es sugár) hetedik

alsíkja.

A hét sugár a „trón előtt álló hét Szellem” kiáradása. (Lásd Biblia) Ez a hét kiáradás a

tudatosság monádi síkjáról érkezik, vagyis a második kozmikus éteri síkról. Az

energiák összességükben a planetáris Logosz éteri hordozóját teszik ki.

l. Az akarat, a cél és az er energiája. A keresztény világban Isten Akarataként

emlegetik. A vezet archetípusa…

2. A szeretet-bölcsesség energiája, melyet a keresztények gyakran Isten Szeretetének

neveznek. A tanító-gyógyító archetípusa…

3. Az aktív intelligencia energiája, melyet Isten Elméjének hívnak. Az üzletember és

a filozófus archetípusa…

4. A konfliktuson keresztül vezet harmónia energiája, amely jelent s mértékben

érinti az emberiséget.

5. A konkrét tudás és tudomány energiája, amely napjainkban oly hatékony. A

tudós archetípusa…

6. Az odaadás, idealizmus energiája, amely a jelenlegi ideológiákat megteremtette.

A hitszónok, hagyományos pap archetípusa…

7. A ceremóniális rend energiája, amely a civilizáció új formáit, struktúráit fogja

létrehozni. A szervez , szervezetépítő archetípusa…

A hét sugár két főbb csoportra osztható:

 

Az első három összefoglaló neve – ( Rays of Aspect) – Aspektus, vagy nagyobb sugár

A második négy összefoglaló neve (Rays of Attribute) – Kisebb sugár

Aspektus, fő sugarak:

  1. az akarat és erő sugara
  2. a szeretet bölcsesség sugara
  3. az aktivitás, adaptáció, aktív intelligencia sugara

 

Attributum, alsugarak:

  1. a harmónia, szépség, művészet és egység sugara
  2. a konkrét tudás és tudomány sugara
  3. az absztrakt idealizmus és odaadás sugara
  4. a ceremóniális mágia, a rend és törvény sugara

Fenti nevek csak kiragadott példák a számos megnevezés közül, megtestesítve az

energia különböző aspektusait, melyen keresztül a Logosz megnyilvánul.

A hét sugár minősége és az Emberiségre vonatkozó Terv

A hét sugár típus az alábbi módon dolgozik:

 

Első sugár

Az ezen a sugáron lév szolgálók – amennyiben képzett tanítványok – Isten

Akaratát hatékonyan eljuttatják az emberi ideákon keresztül és a hangsúlyt azokra az

irányító elvekre helyezik, melyeket az emberiségnek asszimilálnia kell….

Második sugár

Az ezen a sugáron lévő szolgálók pedig gondolkodnak és meditálnak a fenti – a

Tervvel kapcsolatos ideákon, majd asszimilálják ezeket, és magnetikus szeretetük

ereje által egybegyűjtik mindazokat, akik fejlődésükben már ott tartanak, hogy

reagálni tudnak a Terv lépéseire és ritmusára. Ők azok, akik kiválasztják és kiképzik

azokat, akik ezeket az ideákat mélyebbre viszik a széles néprétegek közé.

Harmadik sugár.

Az ezen a sugáron dolgozó szolgálóknak különleges feladata van, mert az emberiség

intellektusát kell stimulálniuk, azt erősítve és inspirálva. Az ideákat könnyebben

érthetővé kell alakítsák a világszerte megtalálható intelligens ember-csoportok

számára, akiknek intellektusa még nem ébredt fel eléggé.

…………………………………………………………………………………………

Negyedik sugár

Ez a sugár jelenleg nincsen inkarnációban és ezért kevés negyedik sugaras ego

található a világszolgálók között, de számos négyes sugaras személyiség dolgozik

jelenleg is a Földön. A négyes sugaras aspiráns feladata az, hogy az új ideákat a

régiekkel harmonizálja. k azok, akik “ helyes kompromisszumot ”

kötnek az új és a régi ideákat között a helyes rend fennmaradása érdekében.

Ötödik sugár

Az ezen a sugáron lévő szolgálók a forma természetét kutatják annak érdekében, hogy

ráleljenek a rejtett ideára, a motiváló erőre….. Ideákkal dolgoznak, melyekről

bebizonyítják, hogy igazak vagy tévesek….. Az emberiséget az értelem, a jelentés

világába vezetik, felfedezéseik fogják végezetül megszüntetni a jelen korra jellemző

munkanélküliséget. Felfedezéseik és találmányaik kiegészülnek azzal az erősödő

gondolattal, hogy minden csoport szoros függőségben áll minden más csoporttal

(amely a világszolgálók új csoportjának legfontosabb üzenete), végezetül úgy javít az

emberiség körülményein, hogy beköszönthet a béke és nyugalom időszaka.

Hatodik sugár

Ennek a sugárnak a hatása abban mutatkozik meg, hogy megtanítja az embereket az

ideálok felismerésére, amelyek nem mások, mint az ideák lenyomatai. F feladata,

hogy hasznosítsa az emberiségnek az ideák felismerésében már kifejlődött hajlamát

és a világ gondolkodóit arra ösztönözze, hogy a jóra, az igazra és a szépre vágyjanak

…. annak érdekében, hogy az idea valamilyen formában megnyilvánuljon a Földön.

Hetedik sugár

Ez a sugár adja jelenleg azokat az aktív és nélkülözhetetlen tanítvány-csoportokat,

akik lelkesen segítik a Tervet. Munkájuk, természetesen a fizikai síkon történik. k

szervezik meg az életre keltett ideálokat, amelyek annyit tartalmaznak Isten ideájából,

amennyit a kor és az emberiség adott szellemi képessége fizikai formában

megnyilvánítani tud a Földön. A hetes sugaras tanítványnak az Erő Szavát kell

hallatnia, amely csoportmunkává és szervezett mozgalommá formálja a csoport

törekvését. És ez – tudvalevőleg – nem azonos egy szervezettel.

(Sugarak II. 140-145 oldalak)

 

Noha a Terv teljes egészét, a maga rejtélyes voltában nem vagyunk képesek

megérteni, valamit azért tudhatunk róla, és nagy vonalakban bepillantást nyerhetünk

különösen annak evolúciós irányába, felismerve ezáltal, hogy az a legnagyobb jó

irányába halad. És ez az igazán lényeges! Elsődleges célunk nem az, hogy a végcélt

ismerjük fel, hanem, hogy önmagunkat a megfelel hullámra, a helyes útra tereljük.

Itt is, és elsősorban itt bölcsességre van szükségünk, hogy az individuális tervet

harmonikus szövetté szőjük az Egyetemes Tervvel. Akaratra is szükségünk van, hogy

biztos kézzel tudjunk kormányozni és egyenesen haladjunk el re.

Dr.Robert Assagioli: The Act of Will 188. old.)

A sugarak töréspontjai, “glamour”-jei

A személy individuális problémáit még tovább nehezítik bizonyos öröklött családi,

nemzeti és faji hajlamok. Ezek erőteljes hatást gyakorolnak mindkét fizikai testre,

sokféle torzulást el idézve. Erős befolyást jelentenek továbbá az igazság

megközelítésére vonatkozó családi, nemzeti, faji – gondolatformákban megtestesül –

öröklött ideák is. Ezek együttesen nagyon er s tévképzeteket alkotnak, és az egyén

könnyedén behódolhat nekik. Azután ott vannak a Nap-jegy általi erős hatások.

Ilyenek például a világban jelenleg tapasztalható körülmények, melyek annak a

ténynek köszönhetőek, hogy Napunk a zodiákus új jegyébe lép. Ezért azután erős és

új energiák hatnak az emberiségre, melyek mindhárom testet érintik. Torzulásokat

okoznak az érzelmi természetében és illúziókat a mentális természetben. Különösen

azok, akik ezekre a töréspontokra hajlamosak, most egy hangsúlyozottan duális

világtudatába kerülnek. Amint látni fogjátok, a téma hatalmas és egyel re még

gyermekcipő ben jár a az ilyen pszichológiai befolyások tudománya, és annak

felismerése, hogy a befolyásoknak milyen hatása van az emberi mechanizmusra.

Ezzel együtt elég sok dolgot vázoltam fel ahhoz, hogy felkeltsem érdeklődéseteket, és

elkezdhessétek a kutatást a pszichológia ezen új területén……

© AGA, ford. SzerTan – email: ariadnegaia@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s